Tin Tức

Xin phép sử dụng nồi hơi

Yêu cầu về xin phép sử dụng nồi hơi

Tất cả các nồi hơi, bộ quá nhiệt, bộ hâm nước trước khi đưa vào sử dụng phải được khám nghiệm kỹ thuật, đăng ký và cấp giấy phép sử dụng theo đúng qui định hiện hành.
Hồ sơ đăng ký, xin cấp giấy phép sử dụng gồm:

a) Lý lịch theo đúng qui định của tiêu chuẩn TCVN 6004 - 1995;

b) Các tài liệu xuất xưởng hoặc chuyển giao kèm theo;

c) Bản vẽ nhà đặt nồi hơi: mặt chiếu bằng, mặt cắt dọc;  

d) Bản vẽ kết cấu nồi hơi và các kích thước chủ yếu;

e) Văn bản xin cấp giấy phép.

Và các văn bản khác theo quy định của tiêu chuẩn này.

  • Những nồi hơi sau khi cải tạo (hoán cải), lắp đặt ở vị trí mới hoặc đổi chủ sở hữu trước khi đưa vào sử dụng cũng phải được đăng ký, cấp giấy phép lại.
  • Chủ sở hữu nồi hơi phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

a) Giao trách nhiệm bằng văn bản cho người sử dụng nồi hơi;

b) Huấn luyện định kỳ về an toàn cũng như cung cấp cho người sử dụng các tài liệu có liên quan đến sử dụng an toàn nồi hơi;

c) Bố trí người vận hành, phục vụ nồi hơi và tổ chức huấn luyện, cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định hiện hành;

d) Tổ chức kiểm tra định kỳ về kỹ thuật an toàn cho người sử dụng;

e) Xây dựng chế độ kiểm tra tình trạng kim loại của các chi tiết làm việc ở nhiệt độ từ 450oC trở lên;

h) Đảm bảo thực hiện khám nghiệm kỹ thuật đúng thời hạn qui định.